Säker hantering av kärnavfall

Höga säkerhetskrav

Svensk Kärnbränslehantering (SKB) tar hand om kärnavfall på ett säkert sätt för framtida generationer. Verksamhetens hårda krav på transparens, spårbarhet och sekretess genererar stora mängder data som måste hanteras enligt ett gemensamt säkerhetsregelverk. SKBs IT-säkerhetsstrategi är en zon-modell där verksamhetssystem placeras i olika avgränsade nätverkszoner med ökande grad av säkerhetskrav relaterat till funktion och information. Säkerhetsregelverket medför ett extra stort behov av en central integrationsstrategi och en realiserande integrationsplattform.
”Vår leverans ger SKB en effektiv drift utan störningar och vi får förnyat förtroende år efter år.”

För SKB hanterar vi följande system:

Tekniker som använts i projektet:

Utveckling och drift av säker programvara

Vi har arbetat med SKB sedan 2015. Samarbetet inleddes med att vi etablerade plattformar och automatiserade utvecklingsprocesser. Nu bygger vi vidare på detta samarbete och realiserar integrationer mellan verksamhetssystem samt utvecklar gemensamma lösningar för utveckling och drift av säker programvara. Vi har även utfört ren produktutveckling där vi formgett och utvecklat ett masterdatasystem för SKBs personaldata. SKB är nöjda med vår leverans som ger en effektiv drift utan störningar och vi är glada över att få förnyat förtroende år efter år. Nu ser vi fram emot att fortsätta vårt arbete med att utveckla och effektivisera SKBs lösningar.