open-source

Betydande potential till förenkling och förbättring

Att hänga med i den tekniska utvecklingen och möta nya krav och förväntningar – det är en av den offentliga sektorns stora utmaningar. En utmaning som påverkar utvecklingen av såväl den dagliga verksamheten som av relevant it-stöd.

Att klara detta inom fortsatt snäva budgetramar är en annan. Stora strategiska frågor, såväl för de verksamhetsansvariga som för CIO och hela IT-ledningen. Olika kommuner och landsting har till stor del identiska behov och förutsättningar och förutsättningarna för standardisering och flexibla, modulära lösningar är därmed mycket goda.

Vildvuxen flora av blanketter och rutiner

”Hanteringen av läkarintyg är ett slående exempel på hur processerna kan förenklas och effektiviseras”, säger Lena Furubacke som arbetar med elektronisk intygshantering och tillhörande ärendekommunikation hos Inera, landstingens och regionernas gemensamma enhet för e-hälsa. ”Här finns en stor potential för effektivisering.”

Projektet Intygstjänster, som bedrivs i samarbete med bland andra Försäkringskassan, berör inte bara landsting och kommuner utan även privata vårdgivare och arbetsgivare. Och, inte minst, de individer som varje år ansöker om ersättning i samband med sjukdom och rehabilitering.

Grundproblemet är att en alltför vildvuxen flora av blanketter och rutiner försenar och försvårar utvecklingen av effektiva processer. Det torde för övrigt vara detsamma inom stora delar av den offentliga sektorn.

Ständigt tillgänglig kod 

För att kunna bygga applikationer som passar alla, eller nästan alla, måste enskilda myndigheter ibland avstå från enskilda önskemål om skräddarsydda finesser. Å andra sidan kan en mer enhetlig hantering bidra till att snabba upp och förenkla hanteringen i alla led. Öppen källkod är en viktig del av detta. Lena Furubacke säger:
”Det allra viktigaste med öppen källkod är att koden ständigt är tillgänglig för oss som jobbar med utveckling. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna vidareutveckla, förbättra och återanvända kod. .”.

Samhället förändras ständigt och den publika sektorn ställs inför nya krav på lättillgänglig samhällsservice. Den största utmaningen är kanske inte det begränsade ekonomiska utrymmet, utan svårigheten att hänga med i den snabba utvecklingen. Lena Furubacke igen:

Mer dynamisk IT-utveckling

Hanteringen av intyg är bara ett av många exempel på områden med betydande potential för förenkling, förbättring och besparingar.

Ett antal landsting, kommuner och myndigheter har redan anammat det nya synsättet, men mycket återstår att göra. Den viktigaste drivkraften för övergång till öppen källkod är att den snabbar upp processerna, bidrar till effektivare drift och en mer dynamisk IT-utveckling.